დეპარტამენტის ბალანსზე არსებული გზების ელექტრონული ციფრული რუკების და ერთიანი გეომონაცემთა ბაზის მომზადება

სტატუსი:  დასრულებული

გეომონაცემთა ბაზის შემუშავება, რომელიც აღწერს გზებისა და მის გასწვრივ არესებული ობიექტების (მილები, ხიდები, კედლები, კიუვეტები და აშ) მახასიათებლებს, მონაცემთა მოგროვება ველზე, მონაცემთა კამერალური დამუშავება და ყველა რაიონის გზის (833 კმ) რუკების დამზადება.

სხვა პროექტები

მიწის ნაკვეთის დაკვალვა, გამიჯვნის სარეგისტრაციო ნახაზების მომზადება და ვენახის განაშენიანების გეგმის მომზადება.

მიწის ნაკვეთის დაკვალვა, გამიჯვნის სარეგისტრაციო ნახაზების მომზადება და ვენახის განაშენიანების გეგმის მომზადება.

25 მარტი 2021 - 31 მარტი 2021
მიწის ნაკვეთის აზომვა და სარეგისტრაციო ნახაზების დამზადება

მიწის ნაკვეთის აზომვა და სარეგისტრაციო ნახაზების დამზადება

25 მარტი 2021 - 25 მარტი 2021
სათბურების განლაგების სიტუაციური გეგმა

სათბურების განლაგების სიტუაციური გეგმა

10 მარტი 2021 - 11 მარტი 2021
ყველა პროექტი